Regulamin kursów

REGULAMIN PLATFORMY e-LEARNINGOWEJ
ES-INSTAL Andrzej Wójcik


§ 1.

Postanowienia ogólne i wstępne

 1. Regulamin korzystania z Platformy e-learningowej ES-INSTAL Andrzej Wójcik (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez ES-INSTAL Andrzej Wójcik (dalej: ES-INSTAL) informatycznego systemu zarządzania szkoleniami oferowanymi i prowadzonymi przez ES-INSTAL (zwanego dalej: Platformą), oraz zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa korzystania z Platformy.

 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy (w tym w szczególności: student, słuchacz, uczestnik szkolenia, nauczyciel), która zarejestrowała się na Platformie i zaakceptowała warunki świadczenia usług drogą elektroniczną określone w tym Regulaminie;

  2. Konto Użytkownika – oznacza dostęp do Platformy po zalogowaniu się przez użytkownika przy pomocy Danych do dostepu, w którym znajduje się zbiór danych związanych z Użytkownikiem takich jak dane personalne, adres e-mail itp. Dane te przechowywane są na platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej a Użytkownik ma prawo do wprowadzania, usuwania lub modyfikowania swoich danych;

  3. Uprawnienia – zakres czynności, jakie może wykonywać Użytkownik na Platformie;

  4. Dane do dostępu – nazwa i hasło Użytkownika uprawnionego do korzystania z Platformy;

  5. Serwis – usługi serwisowe związane z pomocą techniczną dla Użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa, jak i awariami Platformy.

 3. Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla Użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę, 7 dni w tygodni Z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia przerw w działaniu spowodowanych takimi okolicznościami jak np. przerwy w dostawie energii elektrycznej czy awarie sieci internetowej, za pomocą której Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy, zaplanowany serwis serwerów osbługujących Platformę lub inne nieprzewidziane okoliczności.

 4. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.

 5. Zalogowanie się na Platformie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Platformy.

 6. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

 7. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy w formie, która umożliwia jego pobranie, pozyskanie, odtwarzanie, wydrukowanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 8. Korzystanie ze szkoleń na platformie e-LEARNINGOWEJ jest odpłatne. Użytkownika otrzymuje dostęp do szkolenia na podstawie zawartej umowy lub zlecenia pomiędzy ES-Instal a Zleceniodawcą, której zawarte są szczególny dotyczące kursów, terminów, liczy i danych użytkowników oraz innych niezbędnych informacji do uruchomienia szkolenia.

 9. Po zakończeniu szkolenia zgodnie z zapisamy umowy lub zlecenia ES-Instal wystawiana fakturę.

§ 2.

Funkcjonalności platformy

Platforma udostępnia Użytkownikowi następujące funkcjonalności:

 1. Umożliwienie komunikacji ES-INSTAL z Uczestnikiem poprzez moduł utrzymywania kontaktu administratora kursu z uczestnikami za pomocą narzędzi komunikacyjnych w postaci: poczty elektronicznej lub forum i czatu.

 2. Bazę interaktywnych samosprawdzających testów w formie:

  1. quizu wielokrotnego wyboru - jedna bądź więcej poprawnych odpowiedzi;

  2. otwartych pytań - możliwości wpisania dłuższej wypowiedzi (esej);

  3. pytań typu prawda-fałsz – pytania z jedną poprawną odpowiedzią;

  4. pytanie, gdzie jedną poprawną odpowiedź wybieramy z więcej niż dwóch możliwości;

  5. pytań typu „przeciągnij-upuść“ - pytanie typu poprawne dopasowanie;

  6. zadań, w których student/uczestnik/słuchacz sam musi rozwiązać zadanie (poprzez rysowanie bądź pisanie) i odpowiedź wysłać na platformę;

  7. pytań, w których należy zaznaczyć szukany element np. na rysunku;

  8. możliwości tworzenia pytania, gdzie odpowiedzi muszą być uporządkowane według pewnej sekwencji;

  9. pytań numerycznych, gdzie odpowiedzią może być cyfra z pewnego określonego przedziału;

  10. pytań, gdzie trzeba wpisać poprawną odpowiedź;

  11. pytań wybieranych z listy rozwijanej;

  12. pytań off-line, w przypadku których uczestnik musi wykonać zadanie bez użycia komputera.

 3. Testowania wiedzy użytkownika z możliwością definiowania reguł losowania pytań, wprowadzenia ograniczeń czasowych (zarówno na rozwiązanie testu, jak i jego ogólną dostępność dla uczestników) określenia liczby prób na test, ustalenia granicy zaliczenia, raportowania ocen.

 4. Zarządzania przebiegiem szkolenia i sprawdzenia wyników testów.

 5. Tworzenia i wpisywania do kalendarza – z możliwością edycji wyświetlania z poziomu Użytkownika – komunikatów ogłoszeń, harmonogramów.

 6. Mechanizmów tworzenia e-lekcji poprzez moduły prezentacji Użytkownikom materiałów szkoleniowych w postaci różnych dokumentów elektronicznych: stron WWW, dokumentów PDF, interaktywnych prezentacji, symulatorów programów itp.; moduł tworzenia contentu dostępny dla wykładowców z automatycznie wbudowanymi generatorami HTML, tekstu i grafiki; multimedialny przewodnik; słownik; Wiki.

 7. Pomocy w zakładce dla Użytkowników Platformy wraz z informacjami o wymaganiach ustawień przeglądarek internetowych i adresem pomocy.

 8. Przeglądu i edycji aktualnych parametrów Konta Użytkownika i jego profilu.

 9. Możliwości prowadzenia prywatnego bloga, przechowywania plików na Platformie.


Zakres funkcjonalności Platformy może być przez ES-INSTAL modyfikowany bez zgody Użytkowników.


§ 3.

Warunki bezpieczeństwa

 1. Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z Platformy zostaną przekazane Użytkownikowi przed pierwszym logowaniem. Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik zobowiązany jest do zmiany indywidualnego hasła, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik założy konto samodzielnie.

 2. Hasło Użytkownika powinno być przechowywane przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp do niego. W przypadku zapomnienia hasła, jego samodzielne odzyskanie odbywa się na podstawie loginu lub adresu e-mail. Na wniosek Użytkownika system Platformy generuje jednorazowe hasło i wymusza zmianę hasła po zalogowaniu.

 3. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe. W przypadku ujawnienia Danych do dostępu osobom trzecim Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań lub zaniechań tych osób na Platformie.

 4. Wskazówki i zalecenia dotyczące ochrony dostępu do szkolenia, Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail od administratora Platformy.

 5. Platforma wymusza stosowanie „bezpiecznych haseł”, tzn. hasło musi być co najmniej 8-znakowe z wielką literą, cyfrą i znakiem specjalnym oraz zmieniane co 30 dni.


§ 4.
Warunki techniczne

 1. Materiały zamieszczane na Platformie testowane są dla popularnych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8, Firefox 5, Chrome 13, Opera 11 bądź każdej z nich w nowszej wersji.

 2. Do korzystania z platformy wymagana jest określona konfiguracja przeglądarek internetowych, tj. włączona obsługa cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java.

 3. Materiał dydaktyczny zawiera multimedia, do których obsługi wymagane jest urządzenie o parametrach:

  • procesor 2 GHz lub większy;

  • pamięć RAM 2 GB lub więcej;

  • łącze internetowe 1 MB Download / 0,5 MB Upload lub więcej;

  • słuchawki lub głośnik.

 4. W przypadku niespełnienia przez użytkownika minimalnych warunków technicznych, ES-INSTAL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości pełnego korzystania z przygotowanych materiałów dydaktycznych.

§ 5.
Warunki korzystania z Platformy

 1. Korzystać z platformy mogą wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

 2. Użytkownikiem można zostać jedynie na wniosek organizatora szkolenia. Zgłoszenie organizatora stanowi nieodłączną informację wymaganą do założenia Konta Użytkownika, a w przypadku samodzielnego zakładania kont na Platformie, do nadania uprawnień przez administratora serwisu (do czasu nadania uprawnień założone konto ma status Gościa).

 3. W celu uzyskania dostępu do Platformy, przy spełnieniu warunku określonego w ust. 2, niezbędne jest podanie Danych do dostępu i akceptacja niniejszego Regulaminu.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania warunków bezpieczeństwa zawartych w §3.

 5. Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tylko na jednym komputerze w tym samym czasie, na następujących polach eksploatacji:

  1. indywidualnego lub publicznego wyświetlania z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości użyczania, najmu i innych form udostępniania struktury osobom trzecim;

 6. Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania struktur oraz dekompilacji kodu programów platformy.

 7. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Platformy.

 8. ES-INSTAL informuje, że Platforma zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, artykuły, opracowania, zdjęcia, grafikę.

 9. Korzystanie z Platformy nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w niej zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie określonym Regulaminem i ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

 10. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywnia Platformy wyłącznie w celach zgodnych z prawem, w szczególności nie naruszających dóbr osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych. Zabronione jest ponadto dostarczanie przez i do systemu Platformy treści lub programów powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych, wykorzystanych przez ES-INSTAL do świadczenia usług Platformy drogą elektroniczną.

 11. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do Regulaminu Platformy, ES-INSTAL ma prawo wykluczenia Użytkownika z grona użytkowników Platformy, na zasadach określonych w § 6.


§ 6.

Blokada dostępu

 1. ES-INSTAL zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Platformy z następujących przyczyn:

  1. nie przestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu;

  2. zaległości Użytkownika w płatnościach na rzecz ES-INSTAL;

  3. zaistnienia podejrzenia o korzystanie z Platformy przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane Użytkownikowi;

  4. zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na Platformie w celach nieuczciwej konkurencji, a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania Platformy.

 2. Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania.

 3. Odblokowanie dostępu może wymagać przyznania Użytkownikowi nowych Danych do dostępu.

 4. Jeżeli przyczyna zablokowania nie zostanie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między ES-INSTAL a użytkownikiem lub Zamawiającym w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, ES-INSTAL może żądać wykluczenia Użytkownika z Platformy.

§ 7.

 1. Reklamacje ES-INSTAL zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności do platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych. Jednocześnie ES-INSTAL zobowiązuje się, by przerwa trwała jak najkrócej, a w przypadku przekroczenia 2h - do przedłużenia szkolenia/kursu o czas niedostępności Platformy.

 2. ES-INSTAL zastrzega sobie ponadto prawo do krótkotrwałego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy, mogące powodować utrudnienie lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z Platformy. Terminy i przewidywany czas trwania prac będa publikowane na Platformie lub na stronie internetowej www. esinstal.pl.

 3. Użytkownikowi nie przysługuje wobec ES-INSTAL prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za przerwy w działaniu Platformy.

 4. ES-INSTAL będzie tworzyć dobowe kopie bezpieczeństwa, a w przypadku utraty danych odtworzy je z ostatniej kopii.

 5. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania Platformy, Użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie administratora Platformy.

 6. ES-INSTAL nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy nie leżące po jego stronie, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne, takie jak: przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.

 7. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do Platformy. Reklamacje należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:biuro@esinstal.pl

 8. Reklamacje rozpatruje ES-INSTAL.

 9. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, przedmiot reklamacji, uzasadnienie reklamacji, adres e-mail, na który ma zostać przesłana decyzja ES-INSTAL dotycząca reklamacji.

 10. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą reklamacji.

 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez ES-INSTAL. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie.

§ 8.

Odpowiedzialność EL-INSTAL


Poza innymi wyłaczeniami odpowiedzialności ES-INSTAL określonymi w Regulaminie, ES-INSTAL nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:


1. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania z Platformy przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,

2. Jakiekolwiek szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na Platformie,

3. Szkody i straty poniesione przez Użytkownika będące następstwem zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet, w szczególności działania wirusów komputerowych i włamań do systemów komputerowych.§ 9.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika takie jak imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres, numer NIP i REGON, nr telefonu, będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z Platformy oraz usługami świadczonymi przez ES-INSTAL. Administratorem danych osobowych jest ES-INSTAL z siedzibą w Warszawie, Al. W. Sikorskiego 13 lok. 20.

2. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia.

3. Korzystanie z Platformy oraz podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest jednak konieczne do korzystania z usług Platformy.

4. Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych ES-INSTAL.


§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu ES-INSTAL powiadamia Użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w Koncie Użytkownika. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany umowy zawartej między Użytkownikiem, a ES-INSTAL.

 2. Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest na Platformie.

 3. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia zmian w Regulaminie Użytkownik nie złoży za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nową treść Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie oznacza rezygnację użytkownika z korzystania z platformy (konto zostanie zablokowane i skasowane).

 4. Dodatkową pomoc, informacje o działaniu Platformy Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora Platformy.

 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podania go do publicznej wiadomości.


Ostatnia modyfikacja: niedziela, 27 wrzesień 2015, 22:41